خطای Revolution Slider : Slider with alias project not found.
Maybe you mean: 'boxed' or 'new home'

ما راه حل های متنوعی را برای فضاهای شما مانند دفاتر ، بانک ها، ساختمان های عمومی و مسکونی ، مدارس ، دانشگاه ها و هتل ها ارائه می دهیم . پروژه های سیزال شامل فضاهای معتبر و به نامی در سراسر ایران می باشند که می توان به شماری از آن ها اشاره کرد : رستوران گردان برج میلاد ، هتل اسپیناس پالاس ، سالن همایش های صدا و سیما ، تالار آیینه دیوان ، هتل مجلل درویشی ، هتل قصر طلایی ، دفتر مرکزی دیجی کالا ، موزه فرش ، ساختمان پایدار پی سازه ، ساختمان گلدیران ، گنبد مینا ، باغ کتاب و ….
امروزه طراحی فضاها نیاز به یک رویکرد خاص در مورد پوشش کف به جهت کیفیت ، شرایط خلقی و فنی دارند . هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا آسایش و رفاه را از طریق روش طراحی منحصر به فرد ایجاد کنید.

[interactive_banner banner_title=”مبلمان اداری ویرا” banner_image=”id^10501|url^https://www.sisal.ir/files/vira.jpg|caption^null|alt^null|title^vira|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fvira%2F||target:%20_blank|” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان پرپروک ” banner_image=”id^10288|url^https://www.sisal.ir/files/پرپروک-20.jpg|caption^null|alt^null|title^پرپروک 20|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fperperook%2F||target:%20_blank|” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان صنایع انرژی” banner_image=”id^8552|url^https://www.sisal.ir/files/sanaye.jpg|caption^null|alt^null|title^sanaye|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fproject%2Fsanaye-energy%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”سالن کنفرانس هتل آپارتمان وزرا” banner_image=”id^7337|url^https://sisal.ir/files/project-vozaraشاخص.jpg|caption^null|alt^null|title^project-vozaraشاخص|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fvozara-hotel%2F||target:%20_blank|” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت تجارت ایران مال” banner_image=”id^6949|url^https://sisal.ir/files/IMG_8076.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_8076|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”بوک لند پالادیوم” banner_image=”id^6955|url^https://sisal.ir/files/IMG_8090.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_8090|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25A8%25D9%2588%25DA%25A9-%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2585%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان مرکزی بانک گردشگری” banner_image=”id^6963|url^https://sisal.ir/files/803_8237-h.jpg|caption^null|alt^null|title^803_8237-h|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”مجتمع ساختمانی حیات” banner_image=”id^6966|url^https://sisal.ir/files/IMG_6984.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_6984|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”هتل اسپیناس پالاس” banner_image=”id^7014|url^https://sisal.ir/files/IMG_2247.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2247|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”رستوران گردان برج میلاد” banner_image=”id^7126|url^https://sisal.ir/files/IMG_2657.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2657|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25ac-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان گلدیران” banner_image=”id^6970|url^https://sisal.ir/files/IMG_4143.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_4143|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت آرویناژ” banner_image=”id^7015|url^https://sisal.ir/files/IMG_2722-Copy.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2722—Copy|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%2598%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”فروشگاه روجا” banner_image=”id^7017|url^https://sisal.ir/files/IMG_0213.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_0213|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان مشتریان گلدیران” banner_image=”id^7019|url^https://sisal.ir/files/803_6258-h0.jpg|caption^null|alt^null|title^803_6258-h0|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25AF%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”دانشگاه امیر کبیر” banner_image=”id^6972|url^https://sisal.ir/files/IMG_7598.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7598|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b1%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”دفتر مرکزی بوش” banner_image=”id^7021|url^https://sisal.ir/files/IMG_5317-.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_5317-+|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B4%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان موناکو” banner_image=”id^7023|url^https://sisal.ir/files/IMG_5462.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_5462|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2588%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”هتل قصر” banner_image=”id^7025|url^https://sisal.ir/files/IMG_7691.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7691|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%2584-%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25B1%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت الوند” banner_image=”id^7028|url^https://sisal.ir/files/IMG_0748.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_0748|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”سالن همایش های صدا و سیما” banner_image=”id^7030|url^https://sisal.ir/files/003.jpg|caption^null|alt^null|title^003|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D9%2588-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”کارخانه فرمند” banner_image=”id^7026|url^https://sisal.ir/files/IMG_8644.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_8644|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”دفتر سینمایی دیار مدیا” banner_image=”id^7029|url^https://sisal.ir/files/DM_06.jpg|caption^null|alt^null|title^DM_06|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان کناف” banner_image=”id^7033|url^https://sisal.ir/files/803_5915-h.jpg|caption^null|alt^null|title^803_5915-h|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”هتل مجلل درویشی” banner_image=”id^7032|url^https://www.sisal.ir/files/IMG_7767.jpg|caption^پروژه های سیزال هتل مجلل درویشی|alt^null|title^پروژه های سیزال هتل مجلل درویشی|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”هتل بزرگ فردوسی” banner_image=”id^7034|url^https://sisal.ir/files/IMG_6130.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_6130+|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B3%25DB%258C%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””]
[interactive_banner banner_title=”دفتر مرکزی اسنپ” banner_image=”id^8535|url^https://www.sisal.ir/files/اسنپ-4.jpg|caption^null|alt^null|title^اسنپ|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fproject%2Fsnapp%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=”rgba(0,0,0,0.52)”][interactive_banner banner_title=”هتل داوینکو” banner_image=”id^9830|url^https://www.sisal.ir/files/bane…jpg|caption^null|alt^null|title^bane..|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fhotel-dawinco%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”موزه آبگینه” banner_image=”id^7173|url^https://sisal.ir/files/project-abginehشاخص.jpg|caption^null|alt^null|title^project-abginehشاخص|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25a8%25da%25af%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”فروشگاه مبلمان ودکوراسیون داخلی دلژین” banner_image=”id^7165|url^https://sisal.ir/files/project-deljinشاخص.jpg|caption^null|alt^null|title^project-deljinشاخص|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25af%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2584%25da%2598%25db%258c-2%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان وبسایت ایران آرشیتکتز” banner_image=”id^6947|url^https://sisal.ir/files/IMG_7034-1.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7034|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sisal.ir%2Fproject%2Firanarchitects%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت تدبیر گران فردا” banner_image=”id^6943|url^https://sisal.ir/files/IMG_7777.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7777|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B1-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”تالار آینه دیوان” banner_image=”id^6935|url^https://sisal.ir/files/306_2534.jpg|caption^null|alt^null|title^306_2534|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”رایمون مدیا” banner_image=”id^6957|url^https://sisal.ir/files/IMG_5015.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_5015|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”موزه فرش” banner_image=”id^6981|url^https://sisal.ir/files/IMG_7412-2.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7412|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b4%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت دامون سرویس” banner_image=”id^6939|url^https://sisal.ir/files/IMG_8729-1.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_8729|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B3%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان اداری بانک مسکن” banner_image=”id^6974|url^https://sisal.ir/files/IMG_1750.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_1750|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان پایدار پی سازه” banner_image=”id^6960|url^https://sisal.ir/files/IMG_6630.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_6630|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان الی گشت” banner_image=”id^6965|url^https://sisal.ir/files/IMG_7927.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7927|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”ساختمان دیپلمات” banner_image=”id^7135|url^https://sisal.ir/files/شاخص3..jpg|caption^null|alt^null|title^شاخص,3.|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25db%258c%25d9%25be%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-2%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”نمایشگاه بین المللی خودرو” banner_image=”id^6968|url^https://sisal.ir/files/IMG_7939.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7939|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”سالن تشریفات برج میلاد” banner_image=”id^7012|url^https://sisal.ir/files/IMG_4256.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_4256|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25ac-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”گنبد مینا” banner_image=”id^7013|url^https://sisal.ir/files/IMG_0658-1.jpg|caption^null|alt^null|title^+IMG_0658-1|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”سازمان ثبت احوال” banner_image=”id^6988|url^https://sisal.ir/files/IMG_7515.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7515|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”باغ کتاب” banner_image=”id^7016|url^https://sisal.ir/files/IMG_4808.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_4808|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25BA-%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”دفتر مرکزی دیجی کالا” banner_image=”id^7018|url^https://sisal.ir/files/IMG_7510.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_7510+|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AC%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”دفتر مرکزی مفتاح رهنورد” banner_image=”id^7020|url^https://sisal.ir/files/IMG_1751.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_1751|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD-%25D8%25B1%25D9%2587%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”آمفی تئاتر بیمارستان قلب شهید رجایی” banner_image=”id^7022|url^https://sisal.ir/files/IMG_2482.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_2482|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شرکت آرمان” banner_image=”id^7024|url^https://sisal.ir/files/IMG_1085.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_1085|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””][interactive_banner banner_title=”شوروم دریم هاوس” banner_image=”id^7031|url^https://sisal.ir/files/IMG_6051.jpg|caption^null|alt^null|title^IMG_6051|description^null” link_opts=”box” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fsisal.ir%2F%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B3%2F|||” banner_style=”style12″ banner_bg_color=”#707070″ banner_overlay_bg_color=””]