Nature

مجموعه Nature

مجموعه موکت‌های Nature، از عنصر‌های موجود  در طبیعت اطرافمان برای آوردن  ایده‌آل های زیبایی شناسی به هتل شما، الهام‌گرفته شده ‌است.
نگاره ‌های پیچیده، الگوهای شاخ و برگ  گیاهان و درختان، نقش ترک خورده‌ کویر بی آب و به طور کلی استفاده از چهار عنصر طبیعت برای لمس و احساس فضای طبیعی ، از جمله طرح‌های بکارگرفته در این مجموعه هتلی هستند.

ویژگی های محصول

نشان ها و استاندارد ها

PDF محصولات