Sisal Nature

الیاف طبیعی سیزال

الیاف طبیعی سیزال از گیاهی به نام آگاو به دست می آیند. پوشش هایی که از این الیاف ساخته می شوند، علاوه بر انتقال حس خوب ارتباط با طبیعت، دارای ظاهری منحصر بفرد و متفاوت هستند. از این محصول میتوان در پوشش کف، دیوار و تزئینات سقف استفاده کرد.

الیاف طبیعی
الیاف طبیعی 5
الیاف طبیعی 2
الیاف طبیعی 4
الیاف طبیعی 3
همه
رول
تایل
7202-20-89P01902

7202/20

رول

عرض 4 متر

2355-20-1-91s04137

2355/20

رول

عرض 4 متر

2024-26-20-91s04176

2024/26/20

رول

عرض 4 متر

2070-26-20

2070/26/20

رول

عرض 4 متر

2070-27-20

2070/27/20

رول

عرض 4 متر

2070-18-20

2070/18/20

رول

عرض 4 متر

5957-15

5957/15

رول

عرض 4 متر

2070-50-20-89s00443

2070/50/20

رول

عرض 4 متر

2060-02-20-89s00409

2060/02/20

رول

عرض 4 متر

2092-94-20

2092/94/20

رول

عرض 4 متر

2234-06-20

2234/06/20

رول

عرض 4 متر

5907-20

5907/20

رول

عرض 4 متر

6893-20

6893/20

رول

عرض 4 متر

2395-00-20

2395/00/20

رول

عرض 4 متر

720401-20

720401/20

رول

عرض 4 متر

2902-56

2902/56

تایل

ابعاد 50x50

2908-16

2908/16

تایل

ابعاد 50x50

2918-56-2703926

2918/56/2703926

تایل

ابعاد 50x50

2918-56-60201.

2918-56-60201

تایل

ابعاد 50x50

1248-58-31110

1248-58-31110

تایل

ابعاد 50x50

1248-58-51007

1248-58-51007

تایل

ابعاد 50x50

4400-77-57

4400/77/57

تایل

ابعاد 50x50