Geometric Collection

این مجموعه برگرفته از اشکال هندسی مدور و غیر مدور در هماهنگی کامل با یکدیگر برای ساختن اشکالی مدرن است. این مجموعه بسیار مناسب برای فضا هایی با وسعت زیاد است که بتواند به خوبی خودنمایی کند.