Floral Collection

طراحی این مجموعه دارای ترکیب بندی دلنشین و متعادل است. و قاعده اصلی آن تعادل ، تناسب، و هارمونی به هم پیوسته و ریتم گونه دارد به نحوی که حرکت پیچک ها و یا طرح های هندسی برگرفته از گلبرگ گلها حکایتی بس کهن را با خود دارد. این تناسب باعث ایجاد عمق در فضای بکار رفته می شود.