Corridors Collection

راهرو ها در تصویر ذهنی ما از فضایی که در آن قدم میگذاریم نقش اساسی ایفا میکنند. راهرو ها به مثابه فضاهای اصلی هتل از اهمیت طراحی بالایی برخوردار هستند. این مسیر های هیجان انگیز نوید مقصدی جلوه گر را میدهند که در آن جسارت طراحی نهفته است و جنب و جوش فضایی که زیبایی و انسجام آن تصادفی نیست.