Arabesque Collection

  مجموعه موکت هتلی Arabesque دارایی طرح هایی متشکل از قوس های دورانی زیباست که با گره ها و انتشعاب های مناسب کامل میشود. ریشه این طرح برگرفته از نقش درخت زندگی است که در هنر اسلامی سابقه طولانی دارد. نقش داخل شمسه ها، ترنج ها و جهتی که به درون و بیرون دارد، گرایشی به بینهایت و نشانی از جاودانگی است.