ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﯿﻮه، ﺳﺲ ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮه را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از روی ﻣﻮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﯿﺎف ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﭘﺎك ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﮐﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ را ﻧﯿﺰ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﮑﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در اﻟﯿﺎف آن، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺴﻮج از ﻟﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

* ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ ﻧﺪارد.
*ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روی ﭘﺸﻢ و دارای ﺷﺎﺧﺺ CRI که در اثر نور باعث تغییر نور نمی گردد.
*ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻟﯿﺎف
*دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در اﻟﯿﺎف ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
*ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ و ﻣﻮﮐﺖ
*دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺰل
*دارای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﮐﺖ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ
*ﺿﺪ ﻟﮑﻪ و ﺿﺪ ﺧﺎك

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top