پروفیل

پروفیل های آلومینیومی سیزال که در اشکال مختلفی ارائه می شوند نقش تعیین کننده ای در تکمیل پروژه نصب موکت ها دارند. پروفیل ها مرز مشترک بین سطوح مختلف را به شکلی مناسب پوشش می دهند.

پروفیل گرده 460 پشت چسبدار

پروفیل لب پله 228 پیچی

پروفیل لب پله 229 پیچی

پروفیل اختلاف سطح 240 پشت چسبدار

پروفیل اختلاف سطح 241 پشت چسبدار

پروفیل اختلاف سطح 244 پشت چسبدار

پروفیل اختلاف سطح 247 پشت چسبدار

ورود

بستن (Esc)

Scroll To Top