نصب با گریپر

مرحله اول: در امتداد هر یک از ضلع های فضای مورد نظر گریپر ها را به فاصله ی ضخامت موکت مورد نظر از دیوار به زمین وصل می کنیم.

مرحله دوم : بعد از پهن کردن آندرلی در امتداد یکدیگر درز بین آن ها را با استفاده از چسب نواری مخصوص گرفته که این امر موجب ثبات بیشتر و جلوگیری از حرکت آندرلی در زیر موکت می گردد.

مرحله سوم: موکت را از هر سمت 5 سانتی متر بیشتر در نظر می گیریم و قسمت های اضافه آن را برش می دهیم.

مرحله چهارم: با استفاده از دستگاه زانویی لبه های موکت را در میخ های گریپر جا انداخته و اضافه موکت را در فضای بین گریپر و دیوار می اندازیم.

(در این مرحله از کشیده شدن و صاف بودن سطح موکت اطمینان حاصل فرمایید.)