نصب با دو طرف چسب

مرحله اول: کف فضای مورد نظر را به چسب زنده آغشته کرده و 30 تا 45 دقیقه منتظر می مانیم .

مرحله دوم: موکت را قبل از چسباندن روی آندرلی با گوشه ها تنظیم می کنیم.

مرحله سوم: سطح آندرلی را با چسب موکت آغشته می کنیم.

مرحله چهارم: موکت را بر روی آندرلی چسبانده و با غلطک سطح آن را یک دست می کنیم.